Skolråd minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Öppet föräldrasamråd

 

Datum:       Måndagen den 28 november 2016

Plats:         Åk 4 klassrum på Tingvallaskolan

 

Närvarande: Anna Sandström åk 3, Sabina Hecimovic Harambasic åk 2 och 4, Stefan Hafstad åk 3, Camilla Pettersson åk 5, Ulrika Nyman fsk, Peter Roslund 1A, Niklas Nyrfors åk 4 och 5, Susanne Sundström 1B, Ellinor Hedström åk 4, Jonas Törngren åk 4, Jessica Fjäll lärare, Therese Andersson Bäckman lärare och Helena Eriksson rektor 

Vi bjöd in till ett samråd där vi skulle presentera följande:

 • Elever från åk 4-6 presenterar hur de arbetar med IKT som verktyg i klassrummet.
 • Jessica och Tessan berättar hur de arbetar med IKT
 • Utvecklingsarbete inom våra fokusområden på Tingvallaskolan. Trygghet, Lärande och Miljö
 • Övriga frågor

 

Jessica inledde med att presentera vår nya IKT plan. Hon presenterade sedan vidare hur vi jobbar med IKT i undervisningen. Exempel på hur vi jobbar med OneNote Class Book/Office 365. Hon visade på från ämnet svenska och svenska som andraspråk där vi fick se exempel från elevernas arbeten, men även hur hon lägger upp i mappar åt eleverna. Elever från åk 4 och 5 presenterade sina arbeten. Tack till er elever som var med!

De berättade om fördelar och nackdelar kring IKT. Nätverk, teknik som strular. Som lärare måste du vara kvicktänkt beskrev Jessica. Eleverna kunde inte se några nackdelar, men många fördelar.

Frågan kring att skriva för hand kom upp från föräldrar, kunskapskravet i svenska/svenska som andraspråk är att skriva läsligt för hand och vi tränar fortfarande på att skriva för hand. Således jobbar vi fortfarande med skrivböcker, penna och sudd.

Målet på skolan är att alla ska ha kört igång med OneNote Class Book och vara igång under läsåret.

Hur man är på nätet! Vi pratar och utbildar mycket i skolan vad som är rätt och fel. Ni hemma och vi på skolan måste samarbeta. Viktigt att vi har kontakt om ni upptäcker saker som sker hemma som kommer med till skolan så att vi kan samarbeta kring att få stopp på förbjudna saker, kränkningar.

En förälder frågade om utveckling – vad gör vi om ett eller två år? Vi har inte pratat än på det sättet, mer än att alla använder iPads på ett mer naturligt sätt. Vi vill att alla känner sig mer trygga och har utvecklat användningsområdet inom IKT än mer.

Kollegialt lärande är viktig aspekt för oss på skolan och även i kommunen. På onsdagar jobbar lärarkollegiet med IKT – informations- och kommunikationsteknik, SUA – språkutvecklande arbetssätt och BFL – bedömning för lärande. Vi jobbar även kommunövergripande, men även nationellt i ett nätverk med Liber/Discovery i ett projekt som heter ”Lighthouse project” där vi nätverkar med skolor i Sverige men även med Discovery från England.

Tessan berättade om hur hon jobbat med bilden i åk 6, där de tittat på bland annat upphovsrätt kring vilka bilder vi får ta från nätet.

Fokusområde, trygghet.

Enkät som gjordes tidigare och där vi fick lågt på arbetsro. Ny förvaltningschef, varit här på besök. Lyft studiero och hur vi arbetar med detta. Incidenter i korridorerna, bland annat saker som hamnat i toaletten. Något vi jobbar med på skolan.

Toalett-problem, många elever som säger att de inte vill gå på toaletten för att de är ofräscha. Förslag att testa klasstoalett och läraren har en nyckel som man får låna. Kanske en tävling om finast toalett.

Trygghetsteamet som träffas varje vecka och lyfter elevärenden. Finns det saker som kommer fram hemma får ni gärna höra av er.

Övriga frågor:

Vuxna ute på raster och i korridorer? Vi har extra vuxna ute jämfört med förra året. Önskan om korridorsvakt från elevråd, diskuteras bland personalen. Bytt lås på dörrar utåt gården, så att dessa ska vara låsta för att andra inte ska komma in, men också för att spring i korridorerna ska minska.

Frågan om elever som behöver en extra person ute. Det förklaras ekonomiskt hur pengar för resurser tilldelas. Det finns tydliga handlingsplaner och en åtgärdstrappa som följs även för dessa plan. Vi arbetar aktivt med detta kontinuerligt.

Frågan om hur vikarier får veta hur man löser konflikter, det har setts på skolgården vikarier som inte löser konflikter på så bra sätt. Vikarier får instruktioner och coaching i att vara en tydlig vuxen och be om hjälp av en ordinarie pedagog om det känns som en konflikt som man inte kan lösa.

 

Fråga om infarten till skolan, Peter Roslund har kontaktat kommunen för att tala om vad som fattas. Gångvägen bland annat. Asfaltera grusgropen(parkeringen). Skylta upp så att parkeringen blir tydlig. Många som stannar och släpper av sina barn eller parkerar sina bilar. Asfaltera och göra vändzon, samt märka upp parkering så att alla parkerar där man ska. Förskoleklassen ska flytta till nya paviljongen så att Aspbacken kan flytta in i nuvarande paviljonger för att den ska rivas och byggas upp igen. Helena har bett om att få svar om hur vi ska parkera och var. Skriva om det i månadsbrev om hur vi ska parkera.

 

 1. Kom ihåg att i förväg maila frågor till nästa Öppna föräldrasamråd, så vi ges möjlighet att förbereda oss. Vi pratar om hela skolans utveckling.
 1. Mötesplan läsåret 16/17
 2. Nästa Öppna föräldrasamråd är den 15 februari 2017, klockan 18.30-20.00. Välkomna!
 1. TACK från Jessica, Tessan och HelenaStort tack till våra engagerade föräldrar, vi vill gärna ha ännu fler på våra möten så ta gärna med er någon extra på nästa möte! Vi ses då J
  Vid tangentbordet
 2. Helena Eriksson, rektor
 3. Välkomna med tankar och åsikter för förbättringar och vi ser fram emot nästa möte.